ขวดโหล 777 / Canister

ขวดโหล 777 / Canister

Code 777: Size (cm) = 16.5 x 16.5 x 19

Code 777-1: Size (cm) = 14 x 14 x 16.5

Color: Red/Blue/Green