ที่คว่ำแก้วมีฝาปิด560/  Cup Drainer with lid

ที่คว่ำแก้วมีฝาปิด560/ Cup Drainer with lid

Code 560: Size (cm) = 30 x 41 x 18

Code 560-2 : Size (cm) = 30 x 41 x 7
Code 576: Size (cm) = 37.5 x 52 x 21.5

Material : Polypropylene (PP)

Color (BM) : Green/Blue/Pink